EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

2005 VE 2018 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ COĞRAFİ BECERİ VE COĞRAFİ KAZANIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (s. 33-59)

COMPARİSON OF GEOGRAPHİCAL SKILLS AND GEOGRAPHICAL ACQUISITION FIELDS OF 2005 AND 2018 SOCIAL STUDIES CURRİCULUM (p. 33-59)
  1. Öğretim programları, okullardaki eğitim sürecinin işlenmesini sağlayan kullanma kılavuzudur. Dünyada her şey hızla değişiyor ve gelişiyor. Günümüzün en önemli unsuru olan bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, öğretim programlarının da sürekli gözden geçirilmesini ve dönemin şartlarına uygun olarak gelişme ve değişimlerin yapılmasını zorunlu kılar. Dolayısıyla hiçbir öğretim programı sabit değildir. Bu değişim ve gelişimler başta Sosyal Bilgiler olmak üzere birçok öğretim programlarında yaşanmaktadır. Çalışmanın amacı; 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler öğretim programlarının coğrafi beceriler ile coğrafi kazanımlar alanlarında karşılaştırmasını yaparak benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında veriler, nitel araştırma türlerinden doküman incelemesi ve içerik analizi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Doküman incelemesi aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programları incelenmiştir. Coğrafi beceriler bakımından 2005 ve 2018 öğretim programlarının sayısal olarak karşılaştırması yapıldığında toplamda 2005 öğretim programında 9 coğrafi beceri kazanımı yer alırken 2018 öğretim programında bu sayının 22’ye çıkarılmıştır. 2018 öğretim programında 2005’de yer almayan değişim ve sürekliliği algılama, konum analizi, harita okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı becerilerinin eklendiği görülür. 2018 öğretim programında coğrafi becerilerinin sayısının artırıldığı, coğrafi konuların daha ayrıntılı ve derinlemesine incelemeye önem verildiği tespit edilmiştir. 2005 ve 2018 öğretim programlarının coğrafi kazanımların sayısal olarak karşılaştırması yapıldığında toplamda 2005 öğretim programında 53 coğrafi kazanımı yer alırken, 2018 öğretim programında kazanım sayısı 82’ye çıkarılmıştır. Genel olarak incelendiğinde 2018 öğretim programında her sınıf bazında coğrafi kazanım alanlarının genişletildiği, analiz ve sorgulama gibi bireysel düşünceleri geliştirmeye yönelik çalışmalara önem verildiği, coğrafi olay ve olgulara günümüz şartlarına uygun etkinliklerle çıkarımlarda bulunma yetkisinin verildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 2018 Sosyal Bilgiler öğretim programı, 2005 öğretim programı ile karşılaştırıldığında; coğrafi beceriler ve coğrafi kazanımlar bakımından hem sayısal değer olarak hem de içerik açısından daha zenginleştirilmiştir.

  2. Curriculum is the operating manual for the processing of the educational process in schools. In the world everything is changing and developing rapidly. Developments, whichare the most important elements of today, in information and communication force us review the curriculum regularly and require development and changes in accordance with the conditions of the period. Therefore, no teaching program is fixed. These changes and developments are encountered in many curricula, especially in Social Studies. The purpose of this research is to bring out the differences and similarities by comparing 2005 and 2018 Social Studies curricula in the field of geographical skills and geographical acquisitions. Within the scope of the study, data were obtained from the qualitative research types by using document analysis and content analysis technique. In the document review phase, the curriculum of 2005 and 2018 Social Studies course prepared and published by the Head Councilof Education and Morality of Ministry of National Education has been examined. In terms of geographic skills while in total, 9 geographic skills are included in the 2005 curriculum when a numerical comparison is made , this number has been increased to 22 in the 2018 curriculum. Change and continuity detection, location analysis, map literacy, environmental literacy skills which are not included in the 2005 Curriculum, are seen to be added in the 2018 Curriculum. In the 2018 curriculum, it was determined that the number of geographic skills was increased, and geographical issues were given importance to examine more detailed and deeply. While in total 53 geographic acquisitions were included in the 2005 curriculum when a numerical comparison of the geographic acquisitions of the 2005 and 2018 curricula was made, the number of acquisitions was increased to 82 in the 2018 curriculum. Having been examined in general, it was determined that in the 2018 curriculum, geographical acquisition fields were extended on each class by class, and studies on developing individual ideas such as analysis and inquiry were given importance, and the authority to make inferences through activities appropriate with today's conditions to geographic events and facts were given. As a result of the research, the 2018 Social Studies curriculum was enriched both in terms of numerical value and content in terms of geographical skills and geographical acquisitions according to the 2005 curriculum.

  • Türkçe : Sosyal Bilgiler, Öğretim programı, Coğrafi beceri, Coğrafi kazanım, Karşılaştırma, 2005, 2018.
  • İngilizce : Social Studies, Curriculum, Geographical skills, Geographical Acquisition, Comparison, 2005, 2018.
John Doe

Barış ÇİFTÇİ

John Doe

Dilek AKÇA

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 2. Sayı
  • Yayın Tarihi :20.07.2019
  • Okunma Sayısı : 63
  • İndirilme Sayısı : 5

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...