EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (s. 42-51)

INVESTIGATION OF CANDIDATE TEACHERS’ SOCIAL INTELLIGENCE LEVEL (p. 42-51)
  1. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal zekâ düzeylerini saptayarak bu düzeyin cinsiyet ve genel akademik not ortalaması değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma nicel bir araştırma olup tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, eğitim fakültesinde eğitim gören 180 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Türkçeye uyarlanan ve 21 maddeden oluşan Sosyal Zekâ ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecinde parametrik istatistik tekniklerinin öncül kriteri olan normallik varsayımı Kolmogorov Smirnov testi ve varyansların homojenliği testi olan levene istatistiği uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda; bağımsız örneklemler için t testi, ve tek yönlü Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma verilerine göre öğrencilerin sosyal zekâ ortalama puanı 5 üzerinden 2.74 olarak bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin sosyal zekâ düzeyleri, cinsiyet ve akademik başarı açısından anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

  2. The aim of this study is to determine pre-service teachers’ social intelligence level in terms of gender and academic success. This study is a quantitative study designed as a survey model. The study was carried out with 180 students studying at faculty of education, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. “Social Intelligence Scale” was used in the research. Variables are gender and grade point averages. Kolmogorov Smirnov Normality test and Levene test assessing the equality of variances are applied to data. Independent samples t test and One Way Anova test are applied for analyses. The students’ social intelligence scores were 2.74 out of 5. In parallel with the result, social intelligence level of the students does not have significant influence on gender and grade point averages (GPA).

  • Türkçe : Sosyal zekâ, akademik başarı, öğretmen adayı
  • İngilizce : Social intelligence, academic success, candidate teacher
John Doe

Mehmet ÖZCAN

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 1. Sayı
  • Yayın Tarihi :31.12.2018
  • Okunma Sayısı : 745
  • İndirilme Sayısı : 9

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...