EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (s. 52-69)

THE EFFECTS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' TECHNOLOGICAL HABITS ON THEIR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS (p. 52-69)
  1. Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin teknoloji kullanımlarına ilişkin alışkanlıklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkilerinin bilinmesi, ebeveynlerin bu konudaki görüşlerinin tespit edilmesi ve bu konu alanında az sayıda yapılan çalışma olmasından dolayı önem arz etmektedir. Bu amaçla bu araştırmanın ebeveynlerin konuyla ilgili görüşlerini tespit ederek, onlara ve konuyla ilgili eğitim paydaşlarına rehberlik edeceğinden dolayı alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay ulaşılabilir amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin uygulama anaokulunda öğrenim gören ve gönüllülük esasına göre çalışmaya destek veren 40 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu oluşturulurken literatür taranmış ve okul öncesi eğitimi alanında uzman akademisyenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri bir arada kullanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulguların sonucuna göre; ebeveynlerin çocuklarının teknolojik aletleri kullanmaya ne kadar zaman ayırdıkları ve bu esnada hangi etkinliklere yer verdikleri, bu sürecin çocuklarının fiziksel, sosyal, bilişsel, dilsel ve duygusal gelişimlerini ne yönde etkilediği gibi konularda görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.

  2. It is important to know the effects of the technological habits of pre-school students on their development characteristics and to determine the views of their parents on this issue due to the fact that there are few studies on this field. For this purpose, it is thought that this research will contribute to the field literature by determining the views of the parents about the subject, and by guiding them and the related education partners. In this study, a case study pattern which is one of the qualitative research models was used. The study group of the research consisted of 40 voluntary parents whose children were students in a practice nursery of a vocational and technical Anatolian high school in Yakutiye in the province of Erzurum and they were chosen by easy-to-reach sampling methods and easily accessible sampling method. Semi-structured interview form was used as data collection tool. While preparing the interview form, the literature of the field was reviewed and the opinions of the academicians who were specialized in the field of pre-school education were consulted. In the analysis of data, content analysis and descriptive analysis techniques were used together. According to the results obtained from the analysis of data; we identified how much time the parents gave their children to use the technological devices and what activities were involved in this process, and how this process affected their children's physical, social, cognitive, linguistic and emotional development.

  • Türkçe : Okul öncesi eğitimi, okul öncesi öğrencileri, teknoloji kullanımı, gelişim özellikleri
  • İngilizce : Preschool education, preschool students, use of technology, growing features
John Doe

Ayhan BULUT

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 1. Sayı
  • Yayın Tarihi :31.12.2018
  • Okunma Sayısı : 276
  • İndirilme Sayısı : 4

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...