EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK ÜZERİNE METAFORİK ALGILARI (s. 70-89)

METAPHORICAL PERCEPTİONS OF SECONDARY SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS TOWARD CITIZENSHIP
  1. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademede Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersini alan öğrencilerin vatandaşlığa ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. Çalışma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sivas il merkezinde, Ulaş ilçe merkezinde ve Ulaş ilçesinin Belde’sinde ki 4 farklı Ortaokulda yürütülmüştür. Araştırma bu okullarda eğitim- öğretime devam eden 8.sınıf öğrencilerinden toplam 97 kişilik bir grup üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin araştırmaya dâhil edilmesinde, gönüllü olmaları dikkate alınmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilere, “Vatandaşlık ………………a/e benzer; çünkü …………….” biçimindeki eksik bırakılmış bir cümlenin yer aldığı formlar dağıtılmıştır. Bu formlar aracılığı ile öğrencilerin Vatandaşlık algısına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar ve bu metaforların ortak özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin Vatandaşlık algılarına ilişkin olarak geliştirdikleri metaforlar üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler, “ilişkiler”, “sistem”, “hak-ödevler” şeklinde sıralanabilir.

  2. The aim of this study is todetermine Citizenshipand Democracy Education in secondary school students taking the course for the metaphorical sense of citizenship. The study was surveyed in city center of Sivas, in the town center and district in the center of town in four different secondary schools, in 2014-2015 academic year. The study was conducted on a group of 97 people from 8th grade students attending these schools academic. Volunteer students were included in the study. The students completed the phrase of “Citizenship is like ……………… because ………….”to indicate their conceptualization the perception of citizenship. The metaphors and their common features were identified by means of these forms. Content analysis method was used to analyze the data. Students’ metaphors were collected under three categories. These categories are “relationships", "system", "right-homework”.

  • Türkçe : Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık Algısı, Metafor, Ortaokul Öğrencileri
  • İngilizce : Keywords: The perception of citizenship, metaphor, secondary school students
John Doe

Banu BOĞAZLIYAN

John Doe

Ali YILMAZ

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 1. Sayı
  • Yayın Tarihi :31.12.2018
  • Okunma Sayısı : 263
  • İndirilme Sayısı : 19

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...