EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “VATANDAŞ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ (s. 20-41)

METAPHORIC PERCEPTIONS OF 7TH GRADE STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF “CITIZEN”: THE CASE OF DIYARBAKIR PROVINCE (p. 20-41)
  1. Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin “Vatandaş” kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemeye çalışmaktır. Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konulmasını amaçladığı için betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Diyarbakır merkez sınırları içerisinde 3 ilçede yer alan, 4 farklı ortaokulun 7. Sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, “Vatandaş”………….ya / ye benzer; Çünkü…………” biçiminde yarım bırakılmış bir cümlenin bulunduğu formlar ve öğrencilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı açık uçlu anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin nitel boyutu içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Öğrencilerin kişisel bilgilerine ait verilerin (frekans, yüzde ve aritmetik ortalama) yer aldığı nicel boyut ise SPSS 21. programıyla analiz edilmiştir. Öğrencilerin vatandaş kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların “Aile Gelir Düzeyi” değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için ise Ki-Kare Testi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin “Vatandaş” kavramına ilişkin 59 adet geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. “Vatandaş” kavramına yönelik algıların çoğunlukla “Kardeş” metaforu üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından irdelenerek 7 kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bunlar: Koruma, Parça-Bütün İlişkisi, Dayanışma, Çeşitlilik, Temsil Etme, Yönetilme, Olumsuzluk, şeklinde adlandırılmıştır. Üretilen metaforların “aile gelir düzeyi” değişkenine göre ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür.

  2. The objective of the present study was to determine the perceptions of 7th grade junior high school students about the concept of "citizen" through metaphors. The study is a descriptive study, since it aimed to present a situation as is. The mixed research method was used in the study. The study group included 150 students attending the 7th grade in 4 junior high schools in 3 districts in the Diyarbakir urban center during the 2016-2017 academic year fall semester. In the study, data were collected with forms that included fill-in-the-blanks such as “’Citizen’ is like ............, because…….” and a survey form that included open ended questions about student demographics. The qualitative dimension of the data obtained in the study was analyzed by content analysis method. The quantitative dimension of the personal data on the students was analyzed with SPSS 21 software (frequencies, percentages and arithmetic mean). Chi-square test was conducted to determine whether the metaphors developed by the students on the concept of citizen differed based on the "household income" variable. Study findings demonstrated that students produced 59 valid metaphors on the concept of "citizen". Most perceptions in the concept of "citizen" concentrated on the "fraternity" metaphor. These metaphors were then grouped under seven conceptual categories, which were examined based on their common characteristics. The categories were as follows: protection, meronymy, solidarity, diversity, representation, governance, and negative statements. It was determined that there was no statistically significant difference between the identified metaphors based on the " household income" variable

  • Türkçe : Ortaokul, Vatandaş, Öğrenci.
  • İngilizce : Junior high school, citizen, student.
John Doe

Kenan BAŞ

Yazı Değerleri

- İndirme Sayısı
- Okunma Sayısı
  • Dergi Sayısı : 1. Sayı
  • Yayın Tarihi :31.12.2018
  • Okunma Sayısı : 465
  • İndirilme Sayısı : 24

Yazarlar

Sosyal Profil

Yazara Mail Gönder

*Yazarın Size Tekrar Dönüş Yapabilmesi İçin Eposta Adresinizi Giriniz...