EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ

(ISSN :2667- 5390)

6. VE 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABINDA KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN İNCELENMESİ (s. 1-19)

EXAMINATION OF GLOBALIZATION FACTS IN 6th AND 7th GRADE SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAMME AND TEXTBOOKS (p. 1-19)

Makeleyi Görüntüle...
ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “VATANDAŞ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ (s. 20-41)

METAPHORIC PERCEPTIONS OF 7TH GRADE STUDENTS ABOUT THE CONCEPT OF “CITIZEN”: THE CASE OF DIYARBAKIR PROVINCE (p. 20-41)

Makeleyi Görüntüle...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (s. 42-51)

INVESTIGATION OF CANDIDATE TEACHERS’ SOCIAL INTELLIGENCE LEVEL (p. 42-51)

Makeleyi Görüntüle...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN ALIŞKANLIKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (s. 52-69)

THE EFFECTS OF PRE-SCHOOL STUDENTS' TECHNOLOGICAL HABITS ON THEIR DEVELOPMENT CHARACTERISTICS (p. 52-69)

Makeleyi Görüntüle...
ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK ÜZERİNE METAFORİK ALGILARI (s. 70-89)

METAPHORICAL PERCEPTİONS OF SECONDARY SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS TOWARD CITIZENSHIP

Makeleyi Görüntüle...
EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ - Cilt 1, Sayı 1
Aralık Sayı - 1
  • Editörler